Badania profilaktyczne i okulistyczne

Czy zmieniając pracę, musimy wykonać nowe badania profilaktyczne w nowym zakładzie, mając na uwadze zmiany przepisów w tym zakresie?

Obowiązek przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich, jak i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bez których nie można dopuścić pracownika do pracy, wynika z kodeksu pracy.
Od 1 kwietnia 2015 r. funkcjonują nowe zasady wstępnych badań lekarskich wskazane w art. 229 k.p. Szczegółowo reguluje to także Rozporządzenie ministra zdrowia z 26 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 457). Art. 229 k.p. został zmieniony 1 kwietnia 2015 r. w drodze ustawy z 7 listopada o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1662).
Przepisy przejściowe, tj. art. 32 ustawy nowelizującej kodeks pracy wskazuje, że nowych zasad badań nie stosuje się do orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy wydanych przed 1 kwietnia 2015 r. Do skierowań wydanych przed tą datą i badań rozpoczętych stosuje się dotychczasowe przepisy. Najważniejsze zmiany zawiera art. 229 § 1, 11 i 12 k.p. Zgodnie z nimi wstępnym badaniom lekarskim, z zastrzeżeniem § 11., podlegają osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Natomiast w świetle § 11. wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają przyjmowani ponownie do pracy u pracodawcy na to samo stanowisko lub o takich samych warunkach pracy. Musi to jednak nastąpić w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. Dotyczy to także przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy. Osoby te muszą jednak przedstawić pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet