Niepewność pomiaru – ustandaryzowane badanie techniczne

Od przyjęcia opublikowanej w maju br. Dyrektywy 2014/45/EU kraje UE będą miały czas na wdrożenie przepisów w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep do swoich porządków prawnych do 20 maja 2018 r. Środowisko diagnostów może spodziewać się do tego czasu nowych metod badań i zapisu przebiegu takich, co też wymagać będzie wprowadzenia szeregu aktów prawnych związanych z koniecznością legalizacji i kalibracji dużo większej liczby przyrządów pomiarowych niż dotychczas.

Kilka miesięcy temu podjęliśmy temat kalibracji urządzeń wykorzystywanych przez diagnostów. Zagadnienia przybliżane przez reprezentantów środowiska diagnostów i dostawców wyposażenia SKP okazują się wybitnie aktualne w świetle najnowszych ustaleń unijnych. Otóż zatwierdzona została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca Dyrektywę 2009/40/WE, unifikująca badania techniczne w Europie. Przepisy unijne odnoszące się szczególnie do kontroli pojazdów oraz przeszkolenia i kompetencji inspektorów mają charakter minimalnych standardów, co oznacza, że kraje UE mogą wprowadzić bardziej wymagające reguły. Krótko przed tym (5 lutego br.) w naszym kraju zakończyła swą działalność Grupa Robocza, powołana właśnie w celu wypracowania strategii działań w kierunku usprawnienia systemu badań technicznych pojazdów oraz poprawienia ich jakości. Finałem spotkań jest stanowisko, które przesłano do Departamentu Transportu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Potrzeba wypracowania standardów dotyczących korzystania z urządzeń będących na wyposażeniu SKP jest bez wątpienia bardzo pilna. Trudno odmówić racji krytykom obowiązującego stanu rzeczy.
- Jako klient SKP wygrałbym dziś wszystkie sprawy sądowe w przypadku wydanych negatywnych decyzji na podstawie pomiarów dokonanych na stacji z użyciem przyrządu innego niż analizator spalin. Nie ma tu znaczenia, czy były one „kontrolowane/kalibrowane”, czy nie, cokolwiek mamy na myśli. Po prostu przyrządy te nie mają umocowania w prawie – zapewnia Mariusz Nowicki, szef HAIK Sp. z o.o., firmy zaopatrującej SKP przede wszystkim w analizatory spalin.
[img_full]12538|Urządzenia pomiarowe powinny być wzorcowane, a wzorcowanie to winno mieć umocowanie w prawie tak, aby nie można było podważać decyzji wydanych przez stację za pomocą takich urządzeń.[/img_full]
- Wymagamy od policjanta, żeby miał wzorcowany alkomat, jak sprawdza nam trzeźwość, wydając decyzję administracyjną (kierując wniosek) o zatrzymaniu bądź odebraniu prawa jazdy, natomiast SKP nie ma żadnego wzorcowania przyrządu, kiedy wydaje również decyzję administracyjną o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pojazdu do dalszej eksploatacji (przedłużeniu ważności tego dopuszczenia). Może należy edukować klientów SKP tak samo jak „klientów” policji? Wtedy żadna stacja nie mogłaby wydać decyzji negatywnej dla świadomego klienta. Taka sytuacja przyspieszyłaby konieczne w tym zakresie działania naprawcze – kontynuuje Mariusz Nowicki. [skip_main_image]
Kontrola to zagadnienie złożone z przynajmniej dwóch odrębnych kwestii. Pierwsza to obsługa serwisowa, którą można porównać do okresowych przeglądów samochodów, mająca na celu utrzymanie urządzeń w sprawności. Druga to okresowa kontrola tychże urządzeń, którą dla zobrazowania można porównać do badania na stacji kontroli pojazdów, mająca na celu niezależne sprawdzenie, czy urządzenie spełnia stawiane mu wymagania, a w przypadku urządzeń pomiarowych sprawdzenie, czy błędy wskazań mieszczą się w dopuszczalnych granicach...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet