Wokół likwidacji – zadaj pytanie swojemu ubezpieczycielowi

PYTANIE CZYTELNIKA. Czy ubezpieczyciel zobowiązany jest do zapłaty za opracowanie niezależnej wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę na zlecenie poszkodowanego? Czy w przypadku, gdy wspomniana ekspertyza dotycząca kosztów naprawy pojazdu (lub wartości odszkodowania) przedstawiona wraz z odwołaniem przez poszkodowanego została uznana przez towarzystwo jako zasadna, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty za sporządzenie ekspertyzy – uzasadniając, że nie była wykonana na jego zlecenie?

Odpowiadając na powyższe pytanie, należy wskazać w pierwszej kolejności, że koszt wyceny sporządzonej przez niezależnego rzeczoznawcę, wykonanej na zlecenie poszkodowanego, powinien zostać zrefundowany przez ubezpieczyciela w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, o ile jest to uzasadnione okolicznościami faktycznymi danej sprawy. W pierwszej kolejności należy przytoczyć tezę uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2012 r. (sygn. III CZP 75/11), gdzie wskazano, że uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić szkodę majątkową podlegającą naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Powyższa uchwała jedynie potwierdza uprzednio ujednolicone stanowisko Sądu Najwyższego w przedmiocie zwrotu kosztów ekspertyzy niezależnego rzeczoznawcy. Już w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 2 września 1975 r. (sygn. I CR 505/75) zajęto stanowisko, że wykonana przed wszczęciem postępowania sądowego i poza zabezpieczeniem dowodów ekspertyza może być istotną przesłanką zasądzenia odszkodowania. W takim przypadku koszt ekspertyzy stanowi szkodę ulegającą naprawieniu (art. 361 k.c.).

Z kolei w wyroku z dnia 30 lutego 2002 r. (sygn. V CKN 908/00) Sąd Najwyższy zajął stanowisko, że ocena, czy koszty ekspertyzy powypadkowej poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu likwidacyjnym mieszczą się w ramach szkody i normalnego związku przyczynowego winna być dokonywana na podstawie konkretnych okoliczności sprawy, a w szczególności po dokonaniu oceny, czy poniesienie tego wydatku jest obiektywnie uzasadnione i konieczne. Natomiast w wyroku z dnia 7 sierpnia 2003 r. (sygn. IV CKN 387/01) Sąd Najwyższy orzekł, że koszty ekspertyzy niemieckiego rzeczoznawcy weszły nie tylko w zakres szkody, ale także należnego powodowi odszkodowania – stosownie do § 25 w zw. z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1992 r. Przedstawioną wyżej linię orzecznictwa zamyka uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2004 r. (sygn. III CZP 24/04), w której stwierdzono, że odszkodowanie przysługujące z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet