Ile wynosi minimalne wynagrodzenie młodocianego zatrudnionego przy pracach lekkich?

Wynagrodzenie minimalne pracowników młodocianych zatrudnionych przy pracach lekkich jest wyższe od wynagrodzenia minimalnego pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego i wynosi 1600 zł brutto, czyli tyle samo co minimalne wynagrodzenie za pracę.

Młodociany jest pracownikiem szczególnej kategorii, podlegającym ochronie ze względu na swój wiek. Wynika z tego wiele odrębności w zakresie możliwości zatrudniania młodocianych i przysługujących im uprawnień, a także obowiązków nałożonych na pracodawcę. Młodocianym jest osoba, która ukończyła 16, a nie przekroczyła 18 lat. Młodocianego można zatrudnić w celu przygotowania zawodowego albo przy pracach lekkich nieprzygotowujących go do wykonywania zawodu. W przepisach jest wprost zapisana minimalna wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, w okresie nauki zawodu młodocianemu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet