Jak wygląda badanie stanu trzeźwości pracownika w zakładzie?

1 lipca 2011 r. weszły w życie zmiany do ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późń. zm.; dalej: ustawa o wychowaniu w trzeźwości), wprowadzone tzw. ustawą deregulacyjną, czyli ustawą o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

[gallery][/gallery]W ustawie o wychowaniu w trzeźwości wprowadzono zmianę w postaci możliwości badania trzeźwości pracownika przez organ powołany do ochrony porządku publicznego na żądanie kierownika zakładu pracy.
[skip_main_image]
Zakaz dopuszczenia do pracy nietrzeźwego pracownika
Nie wolno dopuścić do pracy pracownika, jeżeli zachodzi podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Obowiązek zadbania o to, aby nie dopuścić takiego pracownika do pracy, spoczywa na:
- kierowniku zakładu lub
- osobie przez niego do tego upoważnionej, a także
- organie nadrzędnym nad danym zakładem pracy oraz
- organie uprawnionym do przeprowadzenia kontroli zakładu pracy (art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości).

Natomiast o podstawach swojej decyzji niedopuszczenia do pracy kierownik lub osoba przez niego upoważniona muszą poinformować pracownika (art. 17 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości).

Badanie...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet