Diagnozowanie układu hamulcowego pojazdu samochodowego (2)

Układ hamulcowy wchodzi w skład podwozia i jest jednym z głównych układów pojazdu samochodowego. Układem hamulcowym nazywamy zespół mechanizmów umożliwiających zmniejszanie prędkości jazdy oraz zatrzymanie pojazdu.

Układ ten składa się z dwóch grup zespołów:
- mechanizmów hamulcowych,
- mechanizmów sterujących (uruchamiających) hamulcami.

Mechanizmy hamulcowe są bezpośrednio związane z kołami jezdnymi i służą do wytworzenia momentu tarcia w hamulcach. Pod względem konstrukcyjnym mechanizmy hamulcowe dzielimy na:
- szczękowo-bębnowe,
- tarczowe,
- taśmowe.

Oddzielną konstrukcyjnie grupę stanowią zwalniacze, które mogą być silnikowe lub podwoziowe. Wśród zwalniaczy podwoziowych występują dwie odmiany konstrukcyjne: zwalniacze hydrodynamiczne lub elektromagnetyczne. Zadaniem mechanizmu sterującego (uruchamiającego) hamulcami jest przenoszenie i zwiększenie siły nacisku z pedału hamulca lub dźwigni (przy uruchamianiu ręcznym) do mechanizmu hamulcowego. Obecnie w pojazdach samochodowych stosuje się następujące rodzaje mechanizmów sterujących hamulcami:
- mechaniczne,
- hydrauliczne,
- pneumatyczne,
- elektropneumatyczne.

W niektórych pojazdach samochodowych występują mieszane mechanizmy sterujące hamulcami (np. hydropneumatyczne). Jednym z podstawowych warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego jest panowanie kierowcy w każdej chwili nad prędkością jazdy pojazdu (obok panowania nad kierunkiem jazdy). Układ hamulcowy samochodu ma wobec tego decydujący wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Z tego powodu stan techniczny układu hamulcowego pojazdu dopuszczonego do ruchu na drogach publicznych nie może budzić zastrzeżeń. Toteż wymagania dotyczące układów hamulcowych określone są odpowiednimi aktami prawnymi (Regulamin nr 13 EKG ONZ, dyrektywy Unii Europejskiej, ustawa – Prawo o ruchu drogowym, rozporządzenia wykonawcze do ustawy). Wymaga się, aby hamowanie pojazdów samochodowych było sprawne, skuteczne i niezawodne. Na przebieg i końcowy efekt hamowania mają wpływ trzy ogniwa biorące udział w procesie hamowania, tj. kierowca, pojazd i droga. Kierowca decyduje o momencie uruchomienia hamulców i intensywności hamowania. Efekty działania kierowcy na układ hamulcowy pojazdu i współpracy kół jezdnych z nawierzchnią sumują się na drodze jako ogniwie końcowym procesu hamowania. Na współpracę kół z nawierzchnią drogi mają wpływ warunki atmosferyczne (decydują o przyczepności), rodzaj nawierzchni, parametry geometryczne profilu drogi oraz jej usytuowanie w terenie.

Obowiązujące wymagania dotyczące układów hamulcowych pojazdów drogowych są zawarte w ustawie – Prawo o ruchu drogowym oraz w przepisach wykonawczych do ustawy, tj. w rozporządzeniach ministra infrastruktury. Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep, określające sposób postępowania przy dopuszczaniu do ruchu nowych typów pojazdów, zawiera wymagania dotyczące konstrukcji i skuteczności hamulców (inne rozporządzenia dotyczą homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz motocykli i motorowerów). Z kolei rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia określa m.in. wymagania, którym powinny odpowiadać hamulce pojazdów będących już w eksploatacji (podczas badań technicznych na stacjach kontroli pojazdów).

1. Wymagania homologacyjne
Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep uwzględnia obowiązujący w zakresie hamulców dokument Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ – Regulamin nr 13, stanowiący załącznik do „Porozumienia genewskiego z 1958 r. dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielanych na podstawie tych wymagań”. W krajach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje dokument analogiczny – Dyrektywa 2009/40/WE z późniejszymi zmianami. Regulamin nr 13 EKG ONZ obowiązuje pojazdy osobowe, ciężarowe oraz przyczepy, których maksymalna prędkość uwarunkowana konstrukcją przekracza 25 km/h. Jest to bardzo obszerny dokument zawierający szczegółowe wymagania związane z budową, własnościami...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet