Problematyka merytoryczno-prawna (4)

niektórych dodatkowych badań technicznych pojazdów. Pierwsze dwa odcinki tego cyklu odnosiły się tylko do trzech rodzajów badań dodatkowych, tzn. taxi, auta do nauki jazdy oraz pojazdu uprzywilejowanego. W części trzeciej rozpoczęliśmy analizę pozostałych dodatkowych badań technicznych pojazdów określonych w ustawie – Prawo o ruchu drogowym występujących w Polsce. Poniżej kontynuujemy ten temat.

4. który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa.

Zakres tego dodatkowego badania technicznego określony w § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia obejmuje ocenę spełnienia dodatkowych warunków technicznych w sposób określony w pkt. 1 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w pkt. 3 działu I załącznika nr 4 do rozporządzenia. Zakres tego badania dodatkowego obejmuje więc:
- identyfikację pojazdu (m.in. sprawdzenie cech identyfikacyjnych i porównanie zgodności faktycznych danych pojazdu z zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie) – pkt 1 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia;
- dodatkowe badanie techniczne pojazdu, który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa – w pkt. 3 działu I załącznika nr 4 do rozporządzenia.

Zakres dodatkowego badania technicznego nie budzi w tym przypadku wątpliwości. Problemem jest za to zasada samego jego wykonywania. O ile wykonanie tego badania technicznego ww. zakresie, w przypadku gdy w dowodzie rejestracyjnym nie ma jeszcze adnotacji o treści „TAXI”, a właściciel chce taką funkcjonalność zyskać, jest logiczne, o tyle wiele wątpliwości budzi ustalenie zakresu wykonania okresowego badania technicznego pojazdu mającego powyższą adnotację w dowodzie rejestracyjnym, a ściślej, czy podczas badania okresowego należy wykonać czynności wchodzące w zakres badania dodatkowego.
Na wstępie należy zaznaczyć, że badanie to wykonywane jest z mocy ustawy w przypadku, gdy pojazd ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa. Zapis ten nie uwzględnia i nie bierze pod uwagę stanu bieżącego pojazdu, tzn. nie ma tutaj znaczenia czy pojazd jest już taksówką, czy nie. Istotne jest natomiast, czy będzie on używany dalej jako taksówka. Ponadto, z analizy tego tematu wynika jednoznacznie, że w wykazie czynności kontrolnych oraz metod i kryteriów oceny stanu technicznego pojazdu podczas przeprowadzania okresowego badania technicznego pojazdu nie uwzględniono weryfikacji warunków dodatkowych wskazanych w rozporządzeniu o warunkach technicznych (§ 24 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – Dz. U. nr 32 z 2003 r., poz. 262 z póź. zm.) określonych dla taksówki, pomimo że § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia nakłada taki obowiązek. W związku z powyższym, w zakres tego badania powinny jednak wchodzić również czynności określone w pkt. 3 działu I załącznika nr 4 do rozporządzenia, a więc charakterystyczne dla dodatkowego badania technicznego pojazdu, który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa.
Opłata za wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu, który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa, wynosi 42 zł (lp. 6.2 Tabeli Opłat). W przypadku badania okresowego ww. pojazdu stosujemy zapis § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z dnia 14 października 2004 r. poz. 2261 z póź. zm.) określający zasadę naliczenia całkowitej opłaty za badanie techniczne (opisane w pkt. 1 lit. a niniejszego artykułu), tzn. opłata powinna wynosić 98 zł + 42 zł = 140 zł.
Badanie to może przeprowadzać zarówno okręgowa, jak i podstawowa stacja kontroli pojazdów, wykonywane jest z mocy ustawy.

5. uprzywilejowany.

Zakres tego dodatkowego badania technicznego określony w § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia dodatkowych warunków technicznych w sposób określony w pkt.1 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w pkt. 4 działu I załącznika nr 4 do rozporządzenia. Zakres tego badania dodatkowe obejmuje więc:
- identyfikację pojazdu (m. in. sprawdzenie cech identyfikacyjnych i porównanie zgodności faktycznych danych pojazdu z zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie) – pkt 1 działu I załącznika nr 1;
- dodatkowe badanie techniczne pojazdu uprzywilejowanego – pkt 4 działu I załącznika nr 4.

Uwagi dotyczące tego dodatkowego badania technicznego pojazdu uprzywilejowanego są identyczne jak w przypadku pojazdu, który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa zarówno pod kątem zakresu dodatkowego badania technicznego, jak i okresowego. Również w tym przypadku wykaz czynności kontrolnych oraz metod i kryteriów oceny stanu technicznego pojazdu podczas przeprowadzania okresowego badania technicznego pojazdu nie przewiduje oceny warunków dodatkowych dla pojazdu uprzywilejowanego, pomimo że w § 25-§ 37 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr 32 z 2003 r., poz. 262 z póź. zm.) są one określone. Wydaje się również w tym wypadku błędem nieuwzględnienie podczas przeprowadzania okresowego badania technicznego czynności z zakresu badania dodatkowego.
Zasady naliczania opłat są w związku z tym takie same, jak w przypadku taksówki osobowej czy bagażowej i w przypadku pojazdu uprzywilejowanego wynoszą:
- dodatkowego badanie techniczne – 50 zł (lp. 6.3 Tabeli Opłat);
- okresowe badanie techniczne – 50 zł (lp. 6.3. Tabeli Opłat) + opłata za okresowe badanie techniczne wynikająca z rodzaju pojazdu określona w lp. 1 Tabeli Opłat.

Badanie to może przeprowadzać zarówno okręgowa, jak i podstawowa stacja kontroli pojazdów i wykonywane jest z mocy ustawy, gdy pojazd ma tę atrybutowość.

6. do nauki jazdy, pojazd do przeprowadzania egzaminu państwowego.

Zakres tego dodatkowego badania technicznego określony jest w § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia obejmuje ocenę spełnienia dodatkowych warunków technicznych w sposób określony w pkt. 1 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w pkt. 5 działu I załącznika nr 4 do rozporządzenia. Zakres tego badania dodatkowego obejmuje więc:
- identyfikację pojazdu (m.in. sprawdzenie cech identyfikacyjnych i porównanie zgodności faktycznych danych pojazdu z zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie) – pkt 1 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia;
- dodatkowe badanie techniczne pojazdu do nauki jazdy i pojazdu do przeprowadzania egzaminu państwowego – pkt 5 działu I załącznika nr 4 do rozporządzenia.

Problemy, które pojawiają się podczas przeprowadzania tego badania technicznego są tożsame, jak w przypadku wcześniej opisanych: pojazdu uprzywilejowanego i taksówki. Tu również zakres czynności badania okresowego należy rozszerzyć o zakres czynności badania dodatkowego, aby spełniony był wymóg określony § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia – weryfikacja warunków dodatkowych określonych w § 43 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr 32 z 2003 r., poz. 262 z póź. zm.). Opłata za badanie pojazdu do nauki jazdy i pojazdu do przeprowadzania egzaminu państwowego:
- dodatkowe badanie techniczne – 48 zł (lp. 6.8 Tabeli Opłat);
- okresowe badanie techniczne – 48 zł (lp. 6.8. Tabeli Opłat) + opłata za okresowe badanie techniczne wynikająca z rodzaju pojazdu określona w lp. 1 Tabeli Opłat.
Badanie to może przeprowadzać zarówno okręgowa, jak i podstawowa stacja kontroli pojazdów, wykonywane jest z mocy ustawy.

7. odpowiednio przystosowany lub wyposażony zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

Zakres tego dodatkowego badania technicznego określony w § 3 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia obejmuje ocenę spełnienia dodatkowych warunków technicznych, w sposób określony w pkt. 1 działu I załącznika...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet