Stacje kontroli pojazdów

– wybrane zagadnienia (3)

Krajowy system badań technicznych dotyczy obecnie pojazdów drogowych podlegających rejestracji (pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, pojazdy wolnobieżne wchodzące w skład kolejki turystycznej, motorowery i przyczepy). Badania techniczne pojazdów przeprowadza się, na koszt ich właścicieli, w uprawnionych stacjach kontroli pojazdów (fot. 1 i 2) posiadających wydane przez starostę zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Badania techniczne pojazdów wykonują uprawnieni diagności zatrudnieni w stacjach kontroli pojazdów.
W dwóch pierwszych częściach artykułu przedstawiono niektóre wymagania organizacyjno-techniczne obowiązujących stacje kontroli pojazdów, to jest wymagania:
- ogólne,
- odnoszące się do stanowiska kontrolnego (m.in. dotyczące ławy pomiarowej, kanału przeglądowego, wyposażenia technologicznego),
- określające charakter i rodzaj wyposażenia kontrolno-pomiarowego,
- dotyczące materiałów pomocniczych (przepisy prawne, instrukcje itp.),
- dodatkowe dla niektórych przyrządów i urządzeń.

Natomiast w tej części przedstawiono wymagania odnoszące się do stanowiska zewnętrznego do pomiarów akustycznych, wymagania budowlane oraz wytyczne przeciwpożarowe, bhp i ochrony środowiska.

Zewnętrzne stanowisko do pomiarów akustycznych
Stanowisko zewnętrzne, przeznaczone do badań akustycznych (pomiaru hałasu zewnętrznego pojazdu), powinno znajdować się na zewnątrz pomieszczenia stacji i być wolne od wyraźnych przeszkód akustycznych. Wymiary stanowiska zewnętrznego nie powinny być mniejsze niż:
- 8,5 m x 10,5 m dla stacji przeprowadzających badania pojazdów o dmc (dopuszczalnej masie całkowitej) do 3,5 t,
- 8,5 m x 16,5 m dla stacji badających pojazdy o dmc powyżej 3,5 t.

Nawierzchnia stanowiska zewnętrznego została ściśle określona. Powinna być płaska i utwardzona (dopuszcza się nawierzchnię bitumiczną, betonową, kostkową, klinkierową, z płyt betonowych, z płyt kamienno-betonowych). Badany pojazd powinien być umieszczony w miejscu pomiarowym, w którym nie mogą występować żadne zauważalne przeszkody odbijające dźwięk. W czasie pomiaru w miejscu tym może przebywać tylko kierujący pojazdem oraz osoba wykonująca pomiar. Obecność ich nie może wpływać na wynik pomiaru. Należy podkreślić, że część funkcjonujących starszych stacji kontroli pojazdów mogła nie spełniać niektórych z obecnie wymaganych warunków lokalowych. Z tego powodu, przedsiębiorcom chcącym prowadzić działalność gospodarczą związaną z badaniami technicznymi pojazdów wyznaczono okres przejściowy do końca 2010 r. na dostosowanie obiektów stacji do obecnie obowiązujących regulacji prawnych

Wymagania budowlane
Proces budowy stacji kontroli pojazdów można podzielić na kilka etapów:
- opracowanie dokumentacji i otrzymanie stosownych zezwoleń,
- wykonanie prac budowlanych,
- instalacja niezbędnego wyposażenia,
- odbiór stacji.

Projekt wstępny stacji kontroli pojazdów powinien zawierać [1]:
- wytyczne zagospodarowania terenu,
- określenie rodzaju i ilości wykonywanych w stacji usług,
- określenie powierzchni roboczych, biurowych i socjalnych,
- wyszczególnienie wyposażenia kontrolno-pomiarowego,
- wyszczególnienie wyposażenia technologicznego (instalacje: elektryczna, wodna i kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, sprężonego powietrza oraz wentylacji),
- wytyczne zabezpieczeń przeciwpożarowych i bezpieczeństwa pracy,
- wymagania budowlane i inne.

W pierwszym etapie realizacji inwestycji należy uzyskać/opracować niżej wymienione zezwolenia/dokumenty:
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- wniosek o pozwolenie na budowę wraz z różnymi opiniami (np. opinia sanitarna, opinia o uciążliwości dla środowiska naturalnego), uzgodnieniami i zezwoleniami określonymi w przepisach szczegółowych [2, 8, 9],
- projekt budowlany składający się z projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, który powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10.02.2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla stacji kontroli pojazdów [6].

Na tym etapie należy zaprojektować fundamenty niezbędne do zabudowy stałych urządzeń kontrolno-pomiarowych. Wymaga to wcześniejszego wyboru wytwórcy tych urządzeń, ponieważ wymiary fundamentów są określone przez producenta i zawarte...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet