Artykuły » 01/2012 » Lakiernictwo » Lakiery wodne

Lakiery wodne

– charakterystyka przepisów prawa. Od ponad 4 lat obowiązują w Polsce przepisy Unii Europejskiej dotyczące produktów lakierniczych do odnawiania pojazdów. Ich podstawę stanowi dyrektywa 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów. Jak wiemy, dyrektywy organów Wspólnot Europejskich nie są stosowane bezpośrednio do obywateli, a ich adresatami są państwa członkowskie, które ze stosowania tych przepisów są rozliczane. Należy pamiętać, że dyrektywy wiążą wyłącznie co do rezultatu, a państwo członkowskie ma swobodę wyboru formy i środków implementacji danej dyrektywy. Przepisy dyrektywy należy więc wprowadzić do krajowego systemu prawnego za pomocą „miejscowych” aktów prawnych. W Polsce najczęściej są to ustawy lub rozporządzenia.

Dyrektywa o „lakierach wodnych” została implementowana do polskiego systemu prawnego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych wymagań ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów (Dz. U. z 2007 roku, Nr 11, poz. 72). Podstawą do wydania tego rozporządzenia był art. 169 ustawy – Prawo ochrony środowiska, który daje temu ministrowi delegację do wydawania rozporządzeń „doprecyzowujących” art. 166 Poś, który z kolei stanowi m. in. o tym, że przy wytwarzaniu produktów, bez uszczerbku dla ich walorów użytkowych i bezpieczeństwa użytkownika, należy ograniczać wykorzystywanie substancji i rozwiązań technicznych mogących negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania produktu oraz po jego zużyciu.

Celem zapewnienia stosowania dyrektywy państwa członkowskie UE są zobowiązane składać sprawozdania z monitorowania przestrzegania dyrektywy. Pierwsze dwa sprawozdania są przedkładane Komisji Europejskiej 18 miesięcy po datach uzyskania zgodności zawartości LZO z ustanowionymi w załączniku do dyrektywy wartościami dopuszczalnymi, kolejne sprawozdania są składane co pięć lat. W polskich przepisach zadanie to nie zostało bezpośrednio powierzone żadnemu organowi. Z opracowanego w Ministerstwie Środowiska „Pierwszego sprawozdania Rzeczpospolitej Polskiej z wdrożenia dyrektywy 2004/42/WE w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.”, przesłanego do Komisji Europejskiej na początku września 2008 r., wynika, iż organami przewidywanymi do przeprowadzania inspekcji i kontroli w terenie, jak również egzekwowania wymogów dyrektywy są organy nadzoru budowlanego (dla produktów objętych dyrektywą i będących równocześnie wyrobami budowlanymi) oraz organy Inspekcji Handlowej (dla pozostałych produktów objętych dyrektywą).

Celem dyrektywy i wydanego na jej podstawie polskiego rozporządzenia jest ograniczenie ogólnej zawartości LZO...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet