Stacje kontroli pojazdów (2)

– wybrane zagadnienia

W rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów zawarto obowiązujące wymagania organizacyjno-techniczne, które można podzielić na:
- ogólne,
- odnoszące się do stanowiska kontrolnego (m.in. dotyczące ławy pomiarowej, kanału przeglądowego, wyposażenia technologicznego),
- określające charakter i rodzaj wyposażenia kontrolno-pomiarowego,
- dotyczące materiałów pomocniczych (przepisy prawne, instrukcje itp.),
- dodatkowe dla niektórych przyrządów i urządzeń,
- charakteryzujące stanowisko do pomiarów akustycznych.

Wymagania ogólne dotyczące stacji kontroli pojazdów opisano w części pierwszej artykułu. Natomiast w tej części przedstawiono pozostałe wymagania organizacyjno-techniczne odnoszące się do stacji kontroli pojazdów.
[center] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [/center]
Wymagania dotyczące stanowiska kontrolnego
Stanowisko kontrolne powinno znajdować się w pomieszczeniu przelotowym (dopuszcza się pomieszczenie nieprzelotowe tylko dla stacji przeznaczonych do badania pojazdów o dmc do 3,5 t). Należy podkreślić, że dla stacji, które są upoważnione do badania przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami długość stanowiska lub kanału przeglądowego musi wynosić co najmniej 12 m. Wymiary pomieszczenia, w którym usytuowano stanowisko kontrolne, powinny odpowiadać wielkości badanych pojazdów i przyczep. To samo dotyczy bram wjazdowej i wyjazdowej. Nawierzchnia oraz ściany stanowiska kontrolnego powinny umożliwić utrzymanie go w czystości. Z tego powodu podłoga oraz ściany do wysokości 1,8 m powinny być wykonane z materiałów łatwo zmywalnych. To wymaganie stosuje się także do ścian i nawierzchni kanału przeglądowego.
Obowiązujący obecnie podział stanowiska kontrolnego wyróżnia: ławę pomiarową, powierzchnię roboczą oraz powierzchnię pomocniczą. Najczęściej spotykane rodzaje stanowisk kontrolnych (podnośnikowe, z rampą najazdową, kanałowe) zostały przedstawione na rys. 1. Wymagania stawiane stanowisku kontrolnemu można podzielić na:
- ogólne (lokalowo-wymiarowe),
- dotyczące ławy pomiarowej, powierzchni roboczej i pomocniczej,
- charakteryzujące kanał przeglądowy,
- określające skład i parametry wyposażenia technologicznego,
- odnoszące się do wyposażenia kontrolno-pomiarowego.

W sposób szczegółowy określono wymagania dotyczące podstawowych wymiarów stanowiska kontrolnego (długości, szerokości i wysokości). Z analizy przepisów wynika, że przykładowo dla stanowiska uniwersalnego (do badania pojazdów o dmc do i powyżej 3,5 t) w stacji okręgowej obowiązują niżej wymienione wymagania.
1) długość stanowiska:
- kanałowego wynosi 20 m + długość schodów do kanału,
- podnośnikowego wynosi 1,5 m + długość podnośnika całopojazdowego;
2) szerokość stanowiska:
- kanałowego wynosi 5,20 m,
- podnośnikowego wynosi 4,2 m + szerokość powierzchni pomocniczej;
3) wysokość stanowiska:
- kanałowego wynosi 4,20 m,
- podnośnikowego wynosi 5,7 m.

Należy dodać, że w przypadku, gdy sposób wykonywania badania technicznego wynikający z rozmieszczenia przyrządów i urządzeń wymaga większej długości, to stanowisko kontrolne należy odpowiednio wydłużyć. Wymiary bram (wjazdowej i wyjazdowej) dla stanowiska uniwersalnego wynoszą: szerokość 3,4 m, a wysokość 4,1 m.

Podano również wymagane parametry ławy pomiarowej dotyczące jej minimalnej długości i szerokości oraz poziomości. Należy podkreślić, że na szerokości czynnej rolek hamulcowych oprócz zapewnienia płaskości i zmywalności powierzchni należy użyć materiały odporne na ścieranie. Ława pomiarowa, aby mogła zapewnić poprawne wykonanie kontroli świateł, musi stwarzać możliwość ustawienia na niej wszystkich kół badanego pojazdu przy równoczesnym umieszczeniu przed jego światłami przyrządu kontrolnego. Podnośnik całopojazdowy możne zostać uznany za część ławy pomiarowej, jeżeli spełnia obowiązujące dla niej kryteria. Dla stanowiska uniwersalnego obowiązują dla ławy pomiarowej następujące wymagania: minimalna długość 8 m, szerokość co najmniej 2,8 m, poziomość nieprzekraczająca 3 mm na metr bieżący. Ława pomiarowa zewnętrznymi krawędziami styka się z powierzchnią roboczą. Szerokość powierzchni roboczej po obu stronach ławy lub podnośnika powinna wynosić minimum 0,7 m. Na tej powierzchni nie powinno być żadnych przeszkód konstrukcyjno-budowlanych i zamontowanego na...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet