Stacje kontroli pojazdów (1)

– wybrane zagadnienia. Krajowy system badań technicznych dotyczy obecnie pojazdów drogowych podlegających rejestracji (pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, pojazdy wolnobieżne wchodzące w skład kolejki turystycznej, motorowery i przyczepy). Badania techniczne pojazdów przeprowadza się na koszt ich właścicieli w uprawnionych stacjach kontroli pojazdów (posiadających wydane przez starostę zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów). Badania techniczne pojazdów wykonują uprawnieni diagności zatrudnieni w stacjach kontroli pojazdów.

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów
Stacje przeprowadzające badania techniczne pojazdów należą do grupy obiektów zaplecza motoryzacji o najwyższych kosztach realizacji inwestycji. Specyfika przeprowadzanych badań technicznych pojazdów wymaga szczególnej staranności w doborze urządzeń, umieszczeniu ich na stanowisku kontrolnym oraz wyposażeniu technologicznym obiektu. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Rejestr przedsiębiorców prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem. Starosta dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów na wniosek przedsiębiorcy i po złożeniu przez niego oświadczenia o prawdziwości danych złożonych we wniosku oraz o spełnieniu wymaganych warunków określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Starosta potwierdza dokonanie wpisu do rejestru przez wydanie zaświadczenia. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów dokumentów wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów zamieszczono:
- wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
- wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.
[center] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [/center]
Ustawa Prawo o ruchu drogowym określa w art. 83 w ust. 3, że stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:
1) posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
2) nie jest przedsiębiorcą w stanie likwidacji lub upadłości,
3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przeciwko dokumentom,
4) zatrudnia uprawnionych diagnostów,
5) posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań,
6) posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami, odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

Ustawodawca posługuje się pojęciem zatrudnienia jako formą, w której diagnosta może wykonywać badania techniczne w stacji kontroli pojazdów. Z tego wynika, że przedsiębiorca prowadzący stację może zatrudnić diagnostów na podstawie umowy o pracę lub stosując cywilnoprawne formy zatrudnienia, tj. umowę zlecenia lub umowę o dzieło. W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi własną stację kontroli pojazdów i jest jednocześnie uprawnionym diagnostą, dopuszczalna jest forma samozatrudnienia (przedsiębiorca zatrudnia sam siebie). Nie ma obecnie przeszkód prawnych do tego, aby diagnosta był zatrudniony jednocześnie w więcej niż jednej stacji kontroli pojazdów. Należy jednak pamiętać o zgłoszeniu tego faktu staroście i uzyskaniu odpowiednich pieczątek dla każdej ze stacji, w której diagnosta będzie wykonywał badania techniczne. Pracodawca może, na okres do trzech miesięcy, zmienić pracownikowi miejsce wykonywania pracy, bez zmiany treści jego umowy o pracę (zezwala na to ustawa - Kodeks Pracy). Diagnosta może być również zatrudniony jednocześnie u kilku różnych pracodawców. Wówczas każdy z jego pracodawców musi zgłosić ten fakt do właściwego starosty, co pozwoli na uzyskanie odpowiednich pieczątek identyfikacyjnych.

Przedsiębiorca, który zatrudnia lub zwalnia diagnostę powinien przestrzegać niżej wymienionych zasad:
- zapoznać się z uprawnieniem imiennym diagnosty (podaje jakie rodzaje badań technicznych diagnosta może wykonywać) oraz sprawdzić, czy nie zostało ono cofnięte lub nie pozbawiono diagnosty prawa do wykonywania zawodu (wyrokiem sądu);
- podpisać odpowiednią umowę oraz fakt zatrudnienia diagnosty zgłosić do właściwego starosty; starosta wydaje zezwolenie na wykonanie dla niego pieczątki identyfikacyjnej (z numerem uprawnień diagnosty i wyróżnikiem stacji);
- w przypadku zwolnienia diagnosty należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie starostę i zwrócić pieczątkę...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet