Badania techniczne pojazdów (część 1)

Europejski system dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego opiera się na procedurach homologacji oraz eksploatacyjnej kontroli sprawności (zdatności) pojazdu. W naszym kraju ramy prawne procedury homologacji oraz kontroli eksploatacyjnej określa ustawa z dnia 20.06.1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”, która w zasadniczej swojej części poświęcona jest szeroko rozumianemu wpływowi pojazdu na otoczenie, to jest bezpieczeństwu ruchu drogowego i ekologii pojazdu, poprzez określenie ścisłych warunków technicznych, które każdy pojazd musi spełnić. Należy podkreślić, że wymagane warunki techniczne pojazdu stają się coraz bardziej rygorystyczne.

Diagnozowanie pojazdów samochodowych związane jest z bieżącą oceną ich stanu technicznego w systemie eksploatacji lub okresowym przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. Bieżąca ocena stanu technicznego umożliwia między innymi wykrywanie (lokalizację) uszkodzeń, ustalenie zakresu czynności niezbędnych do wykonania, kontrolę wykonanej obsługi lub naprawy czy też prognozowanie stanu technicznego. Okresowe przeprowadzanie badań technicznych wynika z aktów prawnych obowiązujących w danym państwie i ma na celu określenie, czy pojazd może być dopuszczony do ruchu drogowego z uwagi na jego stan techniczny.
[center] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [/center]
System badań technicznych pojazdów
Polska ma kilkudziesięcioletnią tradycję w zakresie organizacji i przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów samochodowych. Obowiązujące w kraju procedury, warunki działania i dokumentacja stosowana na stacjach kontroli pojazdów są zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej 96/96/WE z dnia 20.12.1996 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz określone w odpowiednich krajowych przepisach:
- ustawie „Prawo o ruchu drogowym”,
- rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.

Dwuetapowy system kontroli pojazdów funkcjonujący na podstawie ustawy „Prawo o ruchu drogowym” przedstawiono na rys. 1. Polski system badań technicznych dotyczy obecnie pojazdów drogowych podlegających rejestracji (pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, pojazdy wolnobieżne wchodzące w skład kolejki turystycznej, motorowery i przyczepy). Zasadniczym celem istniejącego systemu badań technicznych jest poprawa bezpieczeństwa użytkowania pojazdów drogowych z uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony środowiska. Stanowi on także bazę danych dla rejestracji i ewidencji pojazdów. Elementami krajowego systemu badań technicznych pojazdów są:
1. władza państwowa, czyli organ państwowy określający przepisy dotyczące badań technicznych pojazdów (minister właściwy ds. transportu);
2. władze lokalne, czyli organy upoważniające do wykonywania badań technicznych i sprawujące nadzór nad stacjami kontroli pojazdów (obecnie starostowie);
3. stacje kontroli pojazdów (fot. 1 i 2);
4. właściciele pojazdów;
5. pojazdy (przedmioty badań technicznych).

Powiązania istniejące między tymi elementami wynikają z obowiązującego prawa. Podstawowe znaczenie mają zapisy zawarte w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”, nakładające na właściciela pojazdu obowiązek przedstawiania go do badania technicznego w ściśle ustalonych okresach i przypadkach (art. 81). Inne artykuły tego rozdziału (art. 83, 84 i 84a) ustalają kompetencje do wydawania zaświadczeń i kontroli stacji, podają tryb i warunki wydawania (cofania) zaświadczeń potwierdzających wpis przedsiębiorcy do rejestru oraz określają rodzaje badań i rodzaje stacji kontroli pojazdów, a ponadto upoważniają ministra właściwego ds. transportu do wydania szczegółowych przepisów dotyczących zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych oraz wymagań dla stacji kontroli pojazdów i zatrudnionych diagnostów. Z treści art. 81, który określa także powiązania zewnętrzne systemu badań technicznych wynika, że niektóre pojazdy (wymienione w ust. 4 w pkt. 1-3) nie podlegają badaniom technicznym przed pierwszą rejestracją (z wyjątkiem taksówki osobowej oraz pojazdów: uprzywilejowanego, przystosowanego lub wyposażonego do przewozu towarów niebezpiecznych, z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu oraz przystosowanego do ruchu lewostronnego).

W konsekwencji delegacji ustawowych minister właściwy ds. transportu wydał kolejne akty prawne dotyczące badań technicznych. W rozporządzeniach wykonawczych uszczegółowiono bądź rozszerzono więzi wewnętrzne systemu badań technicznych przez:
1. uszczegółowienie zasad wydawania wymaganych zaświadczeń dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów;
2. ustalenie obowiązujących wymagań dla stacji dotyczących: wymagań ogólnych, stanowiska kontrolnego, ław pomiarowych, kanału przeglądowego, wyposażenia kontrolno-pomiarowego i technologicznego oraz stanowiska do pomiarów akustycznych;
3. określenie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów dotyczących: wykształcenia, praktyki zawodowej, obowiązkowego szkolenia i egzaminu kwalifikacyjnego;
4. szczegółowe określenie rodzajów i zakresu badań technicznych pojazdów;
5. ustanowienie obowiązujących procedur badawczych (czynności kontrolne, metody i kryteria...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet