Rusza akcja „Nie igraj z prawem”

Dlaczego „dyrektywa wodna” nie jest w Polsce przestrzegana? Dealerzy samochodów i firmy lakiernicze przeciwko „szarej strefie”. Problem nieprzestrzegania unijnego prawa dotyczącego tzw. lakierów wodnych dotyka polski rynek nie od dziś. Pomimo wprowadzenia w roku 2007 prawnego zakazu używania lakierów rozpuszczalnikowych do lakierowania samochodów, „szara strefa” łamiąca prawo w tym obszarze ma się nadzwyczaj dobrze. Z posiadanych danych wynika, że udział lakierów wodorozcieńczalnych w rynku napraw blacharskich pojazdów w Polsce wynosi obecnie jedynie 31%. Dla porównania, w Europie Zachodniej udział ten kształtuje się na poziomie średnio 83%. W statystyce tej jesteśmy zatem na szarym końcu UE („wyprzedza” nas jedynie Litwa), nawet z uwzględnieniem krajów, które wstąpiły do Wspólnoty w 2007 roku.

Jednym z najważniejszych powodów nieprzestrzegania w Polsce dyrektywy o lakierach wodorozcieńczalnych jest absolutna bezczynność organów państwa powołanych do kontroli i sankcjonowania nieprzestrzegania przepisów o lakierach wodnych. Z zebranych na początku roku danych z Inspekcji Handlowej wynika, iż Inspekcja ta w latach 2007-2010 w skali całego kraju przeprowadziła 9 (słownie: dziewięć) kontroli podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją, dystrybucją, sprzedażą i używaniem lakierów samochodowych, a wszystkie te kontrole dotyczyły jedynie prawidłowości etykiet. Dla przypomnienia – liczba warsztatów blacharskich szacowana jest w naszym kraju na ponad 11 tysięcy. Dlatego Związek Dealerów Samochodów wraz z największymi firmami lakierniczymi w Polsce (Akzo Nobel, BASF, Du Pont, PPG Industries i Novol) postanowił powołać Koalicję na rzecz przestrzegania „dyrektywy wodnej” UE i zorganizować akcję „NIE IGRAJ Z PRAWEM”. Celem przewidzianej na lata 2011-2012 kampanii jest zwiększenie stopnia przestrzegania przepisów o lakierach wodnych, czyli dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 roku „w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów”, implementowanej do polskiego systemu prawnego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie szczegółowych wymagań ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów (Dz. U. z 2007 roku, Nr 11, poz. 72).

Przepisy prawa
Rozporządzenie wdrażające dyrektywę zostało wydane na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832). Określa ono szczegółowe wymagania dotyczące ograniczania emisji lotnych związków organicznych przez określenie dopuszczalnych wartości maksymalnych ich zawartości w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów. Celem tych przepisów jest zapobieganie oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza biorących udział w tworzeniu ozonu troposferycznego

Zgodnie z rozporządzeniem, limitowanie zawartości LZO dotyczy preparatów do odnawiania pojazdów, przeznaczonych do malowania pojazdów lub ich elementów, preparatów stosowanych do częściowych napraw, konserwacji i dekoracji...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet