Geometria ustawienia kół

– pomiar i kontrola z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych

Układ kierowniczy pojazdu ma zapewnić przede wszystkim zmianę kierunku jazdy zgodnie z wolą kierującego. Poza tym, konieczne jest nadanie poszczególnym jego podzespołom i elementom takich własności konstrukcyjnych, które umożliwiać będą:
- samoczynne utrzymywanie się kierunku jazdy, przy ustawieniu kół do jazdy na wprost;
- toczenie się kół kierowanych bez poślizgu w trakcie pokonywania zakrętu;
- samoczynny powrót kół kierowanych do jazdy na wprost po wykonanym skręcie.
[center][gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [gallery][/gallery] [/center]
Realizowanie przez układ kierowniczy tych zadań możliwe jest poprzez nadanie odpowiednich parametrów konstrukcyjnych ustawienia poszczególnym elementom układu oraz zawieszenia. Zespół wszystkich parametrów ustawienia względem siebie poszczególnych elementów układu kierowniczego określa się jako geometrię ustawienia kół i osi pojazdu. Wpływ na zachowanie się pojazdu w trakcie jazdy ma zarówno kinematyka zawieszenia, czyli zmiana ustawienia kół przy pionowych ruchach nadwozia i jego poprzecznych przechyłach kątowych, jak również elastokinematyka, czyli przemieszczenia kół pod wpływem występujących w śladzie opony sił wzdłużnych i poprzecznych. Dlatego też konstruktorzy i projektanci pojazdów samochodowych określają wymagane w trakcie eksploatacji wartości poszczególnych kątów ustawienia kół wraz z dopuszczalnymi odchyłkami od wartości nominalnych. W związku z tym, że nawet niewielkie zmiany ustawienia kół od tych nadanych konstrukcyjnie mogą mieć znaczny wpływ na zachowanie się (kierowalność) pojazdu w trakcie jazdy oraz zdecydowanie szybsze zużycie opon, poprawność parametrów ustawienia kół i osi powinna być kontrolowana okresowo nie tylko w trakcie badań technicznych pojazdu. Przy pomiarze i kontroli parametrów geometrii ustawienia kół i osi pojazdów konieczne jest spełnienie odpowiednich wymogów dotyczących samego stanowiska kontrolno-pomiarowego. Warunkiem uzyskania poprawnych i wiarygodnych warunków mierzonych parametrów w przypadku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t jest wykorzystanie odpowiednio wypoziomowanej ławy pomiarowej, w której odchylenie od poziomu nie może przekraczać 3 mm na 1 m bieżący stanowiska pomiarowego. Kolejnym warunkiem zapewniającym odpowiednią dokładność uzyskiwanych wyników pomiarów mierzonych parametrów jest zapewnienie prawidłowego (podawanego przez producenta pojazdu) ciśnienia w oponach. Na poprawność i dokładność pomiaru parametrów geometrii ustawienia kół i osi pojazdu wpływ ma również odpowiedni stan techniczny układu kierowniczego oraz zawieszenia. Ewentualne, nadmierne luzy układu kierowniczego oraz zawieszenia należy bezsprzecznie wyeliminować. Dokonywanie jakichkolwiek pomiarów i kontroli parametrów ustawienia geometrii kół i osi pojazdu w takim stanie technicznym jest zupełnie pozbawione sensu.  Ze względu na coraz większą różnorodność konstrukcji zawieszeń eksploatowanych pojazdów konieczne jest przed przystąpieniem do pomiarów parametrów geometrii ustawienia kół określenie wysokości nadwozia względem podłoża. Obniżone wysokości nadwozia są bowiem przyczyną różniących się od standardowych wielkości wartości poszczególnych parametrów. Prawidłowe warunki pomiaru poszczególnych parametrów geometrii kół można uzyskać dopiero po zapewnieniu odpowiedniej wartości ugięcia zawieszenia...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet