Badanie techniczne pojazdów w Polsce

A działania Instytutu Transportu Samochodowego w zakresie wspierania wiedzą Stacji Kontroli Pojazdów (1). Od przełomu lat 90. obserwujemy w Polsce gwałtowny rozwój motoryzacji. Zwiększa się liczba nowych pojazdów, zaawansowanych technicznie, charakteryzujących się możliwością rozwijania dużych prędkości, co przyczynia się do powstawania zagrożeń w ruchu drogowym, tym bardziej, że brak jest w kraju odpowiedniej infrastruktury. Jednocześnie użytkowanych jest bardzo wiele pojazdów w wieku powyżej 10 lat, co niekorzystnie oddziałuje na środowisko naturalne.

Od początku lat 80. liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce wzrosła blisko czterokrotnie (tab. 1, rys. 1). Zwiększenie liczby eksploatowanych pojazdów wymusza potrzebę ciągłej i dokładnej kontroli pod względem bezpieczeństwa jazdy, ochrony środowiska naturalnego i wymogów prawnych. Brak nadzoru nad stanem technicznym pojazdów mógłby doprowadzić do degradacji otaczającej nas przyrody oraz zwiększyć zagrożenie bezpieczeństwa. W tabeli 2 i na rysunku 2 przedstawiono liczbę wypadków drogowych ogółem wraz z uwzględnieniem przyczyn ich powstawania w latach 1980-2007. Stan techniczny pojazdów nie przyczynia się bezpośrednio do generowania istotnej liczby wypadków drogowych. Jest to efekt wieloletniej pracy ośrodków badawczych producentów pojazdów, systemu homologacji pojazdów, systemu okresowych badań technicznych pojazdów itd. Niewątpliwie, faktyczny wpływ aspektów technicznych związanych z pojazdem na wypadek drogowy jest z pewnością większy, ale często jest to bardzo trudno udowodnić. Według badań amerykańskich, współzależność wypadku drogowego od jednoczesnego zbiegu takich czynników jak droga, kierujący i stan techniczny pojazdu przyczynia się do około 8% wypadków drogowych. Oczywiście, tradycyjnie przyczyną większości wypadków drogowych nadal jest kierujący pojazdem. W tragicznych zdarzeniach na polskich drogach w 2008 roku zginęło 5437 osób, natomiast rannych zostało 62097 osób. Dane w tabeli 3 przedstawiają liczbę ofiar i rannych w wypadkach drogowych z wyszczególnieniem poszkodowanych dzieci w wieku do lat 14. Spadek liczby poszkodowanych w 1985 roku spowodowany był obowiązującą w tym czasie reglamentacją paliwa, co znacznie ograniczyło ruch na polskich drogach. Dlatego najbardziej wymierne dane pochodzą z lat 1990-2008. Mimo iż sytuacja na drogach w Polsce nieco się poprawia, to i tak liczba wypadków jest duża (49536 w 2007 roku). Oficjalnie stwierdzono, że w 2008 r. stan techniczny pojazdu był bezpośrednią przyczyną wypadku tylko w 143 przypadkach (jest to mniej niż 1% ogólnej liczby wypadków). Doświadczenia innych krajów wskazują na 2 % udział przyczyn technicznych w globalnej liczbie przyczyn wypadków. Zgodnie z danymi Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, struktura wypadków z przyczyn technicznych na przestrzeni lat została przedstawiona w tabeli 4 i na rysunku 3. Aby ograniczać możliwość wystąpienia zagrożeń płynących z użytkowania dróg, należy nie tylko kontynuować działania profilaktyczne, tj. systematyczną kontrolę zarówno ich użytkowników, jak i przestrzegania przez nich przepisów ruchu drogowego, ale również monitorować stan techniczny poruszających się po nich pojazdów. Miernikami stanu technicznego pojazdów są okresowe badania techniczne pojazdów. Specjaliści uważają badania techniczne oraz rosnący poziom techniczny pojazdów i dbałość właścicieli o kondycję techniczną tych pojazdów jako podstawową przyczynę relatywnie niewielkiego udziału wypadków z przyczyn technicznych w ogólnej liczbie wypadków. W europejskim obszarze gospodarczym system badań technicznych pojazdów, oparty o wymagania dyrektywy nr 2009/40, stosowany jest już od wielu lat i sprawdza się jako sposób zapobiegania wzrostowi liczby wypadków z przyczyn technicznych. Nie należy jednak zapominać, że ocena wpływu stanu technicznego pojazdu na zdarzenie drogowe już po wypadku jest bardzo trudna. Ważne jest również to, że przy dzisiejszych przebiegach rocznych pojazdów, mając na względzie średnią wieku eksploatowanych w Polsce pojazdów, bardzo ważną rolę w utrzymaniu prawidłowego stanu technicznego pojazdu pełni jego właściciel, posiadacz.[center] [gallery][/gallery] ...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet