Kierunki zmian dyrektywy 2009/4/WE

Implikacje dla polskiego systemu okresowych badań technicznych pojazdów. Komisja Europejska prowadzi prace mające na celu dostosowanie do postępu technicznego załączników technicznych do dyrektyw 2009/40/WE1 oraz 2000/30/WE2. Pierwsza z dyrektyw 2009/40/WE (zwana w dalszej części tekstu dyrektywą) jest podstawowym wspólnotowym aktem prawnym dla Stacji Kontroli Pojazdów i dotyczy zakresu oraz sposobu wykonywania badań okresowych pojazdów.

Kolejna dyrektywa 2000/30/WE dotyczy kontroli drogowej, obecnie w kraju wykonywanej przez policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego. Niniejszy tekst poświęcony jest dyrektywie 2009/40/WE, należy przy tym podkreślić, że pokazuje się tutaj jedynie prawdopodobny kierunek zmian.

Uzasadnienie potrzeby zmian dyrektywy
Dyrektywa dotycząca zakresu i sposobu wykonywania badań okresowych pojazdów nie była aktualizowana w aspektach technicznych od ponad dwunastu lat, z wyjątkiem zagadnień dotyczących emisji spalin oraz urządzeń ograniczających prędkość. W związku z tym zachodzi potrzeba aktualizacji, w tym dostosowania do postępu technicznego, odpowiednio do zmian w technice pojazdowej. Ponadto, mając na względzie ostatnie orzeczenia ETS3 dotyczące kwestii wzajemnego uznawania ważności okresowych badań technicznych państw członkowskich zidentyfikowano potrzebę ich dalszej harmonizacji w obrębie Wspólnoty Europejskiej. W ocenie autorów wpływ na kształt obecnych projektów zmian dyrektywy miały także następujące dokumenty/procesy: Konwencja o Ruchu Drogowym z 1968 r.4, Porozumienie Wiedeńskie z 1997 r.5, prace CITA6  dotyczące m.in. rozszerzenia Porozumienia, a także nowych wersji Rekomendacji CITA nr 1 oraz 2. Wymienione prace CITA stanowiły jedno ze źródeł informacji o trendach i zmianach do załącznika technicznego dyrektywy.

Rodzaje zmian
Główne założenia dyrektywy zostaną prawdopodobnie przeformułowane, choć ich zasadnicza wymowa powinna pozostać bez zmian w stosunku do tekstu obowiązującego.
- Badania powinny być prowadzone przy użyciu wyposażenia i metodologii obecnie dostępnych, bez stosowania narzędzi do demontażu lub usuwania jakichkolwiek elementów pojazdu.
- Używane podczas badania urządzenia i wyposażenie, takie jak rolki hamulcowe czy kanał przeglądowy, powinny być dostępne, a także używane zgodnie z metodyką, stosownie do rodzaju badania.
- Badanie powinno być możliwe do zrealizowania w ograniczonym czasie, który zależy od wyposażenia, rodzaju oraz stanu technicznego pojazdu, a także od sposobu organizacji pracy. Przykładowo, badanie samochodu osobowego w dobrym stanie mogłoby trwać 30 minut.
- Badanie obejmuje nie tylko aspekty bezpieczeństwa i ochrony środowiska, ale również identyfikacji pojazdu po to, aby zapewnić dobór właściwych metod i kryteriów oceny, rejestrację wyników badania, a także umożliwić egzekwowanie wszelkich wymagań prawnych.
- Wyraźnie odróżnia się przedmioty badania obowiązkowe od takich, których sprawdzenie w trakcie badania technicznego nie jest uważane za absolutnie konieczne.

W dyrektywie wskazuje się części i systemy pojazdu, które podlegają badaniu (nazywane tutaj „przedmiotami badania”), określa minimalne wymagania dotyczące metodyki badania (dla większości przedmiotów badania po raz pierwszy), a także kryteria uznania stanu pojazdu za niezadowalający. Kryteria nie muszą być stosowane wówczas, gdy dotyczą przedmiotów badania nieujętych w wymaganiach homologacyjnych stosownie do daty pierwszej rejestracji pojazdu.
Dla porządku należy wspomnieć, że ze względów prawnych7 zmiany, o których mowa w niniejszym tekście, dotyczą tylko załącznika drugiego do dyrektywy.
Przewidywane zmiany w dyrektywie syntetycznie można podzielić na:
a) zmiany dostosowujące do postępu technicznego,
b) zmiany prowadzące do dalszego ujednolicenia badań okresowych pojazdów w krajach członkowskich,
c) korekty i zmiany na wniosek Państw Członkowskich.

Zmiany dostosowujące do postępu technicznego
Przeprowadzono kompleksowy przegląd całego zakresu badania okresowego, z wyjątkiem części poświęconych pomiarom poziomu emisji szkodliwych składników spalin oraz zadymienia. Pominięcie wymienionych części uzasadniono tym, że w ostatnich latach były one poważnie modyfikowane8 (m.in. wprowadzenie badania OBD, obniżone wartości maksymalne emisji). W ocenie autorów, szerszej modyfikacji modułu emisyjnego dyrektywy należy się spodziewać dopiero po przyjęciu nowego rozwiązania technicznego, konkurencyjnego w stosunku do stosowanej od lat metody optycznej pomiaru zadymienia z silników o zapłonie samoczynnym. Poniżej zaprezentowano wybrane najważniejsze zmiany w stosunku do obowiązującej wersji dyrektywy.

a) Układy hamulcowe
W zakresie badań skuteczności działania hamulców rozważano dalszą unifikację metodyki badania, w szczególności wprowadzenie obowiązku badania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t obciążonych do masy maksymalnej lub, jeżeli nie są obciążone, do symulacji tego obciążenia poprzez dociążanie badanej osi. Takie rozwiązanie najprawdopodobniej nie zostanie jednak przyjęte. Przy uznanych zaletach przytoczonej metody badania podkreśla się, że żądanie podstawienia pojazdu do badania w stanie obciążonym byłoby trudne do wyegzekwowania, zaś dociążanie osi wymagałoby poważnych inwestycji. Odpowiedzialność za uszkodzenia pojazdu podczas dociążania osi spoczywa na wykonującym badanie. Wydaje się więc, że jeżeli dociążanie osi miałoby być obligatoryjne, to powinno najpierw być przedmiotem procedury homologacyjnej, w której producent pojazdu określiłby sposób prawidłowego dociążania. Tymczasem akceptowalna powinna być każda metodyka badania, pod warunkiem zgodności z normą ISO 21069.9 Metodyka badania hamulców stosowana obecnie w Polsce spełnia to wymaganie, zatem w takim przypadku nie należałoby się spodziewać radykalnych zmian krajowych przepisów w tym zakresie. Kolejną ważną zmianą jest zaproponowanie nowych kryteriów oceny skuteczności hamowania. Nowe wartości minimalnego wskaźnika skuteczności hamowania hamulca roboczego dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy po ewentualnym wejściu w życie zmian do dyrektywy wraz z porównaniem do wartości obecnie obowiązujących przedstawiono w tabeli 1.
[img_full]7265|7874|Tabela 1. Wartości...

Reklama w Świecie Opon

Raport warsztatowy

Zapisz się, aby otrzymywać regularnie "Raport Warsztatowy"

Twój e-mail

Zamów prenumeratę

Projekt i realizacja:
2007-2012 GlobalVanet